ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проекту містобудівної документації «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК В РАЙОНІ ВУЛ.ДОНЕЦЬКА,3.»

19-06-2020

Замовник містобудівної документації:

Замовником проекту містобудівної документації є Сєвєродонецька міська рада Луганської області.

Юридична адреса: 93401 м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32.

Тел. (06452) 4-40-31

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план частини території населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня,  призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови частини території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Детальний план частини території населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Детальний план частини території населеного пункту визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Підставою для розробки детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі вулиці Донецька,3 є договір між Сєвєродонецькою міською радою і організацією – розробником інститутом «Укрміськбудпроект» № 1564 від 20.12.19 р. Розроблення детального плану території виконано відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , згідно з вимогами ДБН, з урахуванням завдання на розроблення детального плану території, інформації Державного земельного кадастру, наявної чинної проектної документації, спеціалізованих схем, а також містобудівних, екологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, діючих на території України. Детальний план території опирається на матеріали Генерального плану міста Сєвєродонецьк Луганської області, розробленого у 1994 році ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» та враховує рішення проекту містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської обл.», розробленого в 2019 році ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», який на теперішній час проходить узгодження та громадське обговорення.

 Головна мета детального плану території полягає у деталізації і уточненні положень генерального плану, формуванні принципів архітектурної композиції забудови з урахуванням існуючого стану і встановлення червоних ліній, забезпеченості комплексної забудови та вирішенні інших завдань,що сформульовано в ДБН Б.1.1-14:2012.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в районі вул. Донецька, 3 м. Сєвєродонецьк Луганської обл.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними соціальними, екологічними проблемами є:

1.  Атмосферне повітря – забруднення атмосферного повітря від автотранспорту та промислових підприємств.

2.  Водні ресурси – недосконалий розвиток системи дощової каналізації.

3.  Поводження з відходами – недосконалий розвиток системи поводження з відходами.

 

Цілі охорони довкілля

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК В РАЙОНІ ВУЛ.ДОНЕЦЬКА,3», були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем.

 

Цілі охорони довкілля відносно виявлених екологічних проблем території

Сфера охорони довкілля

Основні виявленні проблеми, пов’язані з проектом ДПТ

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлення проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств.

 

Зменшення впливу викидів забруднюючих речовин шляхом озеленення території

Водні ресурси

Забруднення підземних джерел і поверхневих водойм, промисловими викидами і скидами

 - Зменшення скидання недостатньо очищених стоків у водні об’єкти;

- Будівництво сучасних споруд очищення стічних вод.

- Розвиток системи дощової каналізації

Поводження з відходами

Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів.

Модернізація діючих полігонів з метою захоронення відходів та їх утилізації.

Впровадження роздільного збирання відходів, що передбачено законодавством.

 

Розгляд ймовірних екологічних наслідків:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Детальний план частини території населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень детального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, повітря, поверхневі води. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК В РАЙОНІ ВУЛ.ДОНЕЦЬКА,3» передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови функціонування міста, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах детального плану територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Зважаючи на географічне положення міста Сєвєродонецьк транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Стратегічною екологічною оцінкою детального плану частини території м. Сєвєродонецьк передбачається розглянути варіант з впровадженням запропонованих проектних змін.

Розроблення детального плану частини території м. Сєвєродонецьк обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, транспортної мережі та мереж інженерної інфраструктури міста, при цьому здійснюється розгляд виправданих альтернатив проектних рішень.

Альтернатива детального плану частини території м. Сєвєродонецьк відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання детального плану частини території м. Сєвєродонецьк, позбавить можливості  ефективного використання земельних ресурсів на території міста та його просторового та економічного розвитку.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення документу державного планування, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування  підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

- розроблення заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповідь про стан довкілля;

- лабораторні дослідження стану довкілля;

- дані моніторингу стану довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень детального плану частини території м. Сєвєродонецьк на довкілля та стан здоров’я населення щодо:

- формування раціональної планувальної структури території та нормативного забезпечення системою зелених насаджень загального користування для житлових районів; 

 - вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- дотримання вимог щодо регулювання мікроклімату  та інсоляції  будинків і споруд ;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території міста;

- розвитку інженерних мереж;

- розвитку системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку в загальноміську систему.

В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції  до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проекту містобудівної документації «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК В РАЙОНІ ВУЛ.ДОНЕЦЬКА,3» подаються протягом 15 днів з дня оприлюднення заяви на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Зауваження та пропозиції  подаються за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, E-mail: gl-architektoratsed-rada [dot] gov [dot] ua.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій - директор департаменту землеустрою, містобудування та архітектури Рудь Гліб Всеволодович (бульвар Дружби Народів, 32, кімн. 1, т.70- 21-62).Правила використання матеріалів сайту