Ви тут:

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

25-08-2021
Категорія: 

Генерального плану села Воєводівка Сєвєродонецького району

Луганської області

1. Замовник

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, код ЄДРПОУ44083662,

93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32, тел. (06452) 4-21-99.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

При розробці генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Луганської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного кадастрів, інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території.

Генеральний план розробляється на підставі розпорядження Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації № 306 від 01.04.2021 «Про розроблення генерального плану села Воєводівка Сєвєродонецького району Луганської області».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Розроблення генерального плану с. Воєводівка передбачає формування проєктних рішень на всю територію села. Проєктні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Генеральний план визначає принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і технологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проєктних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проєкту генерального плану здійснюється для території що проєктується, яка визначається проєктними межами населеного пункту.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проектних рішень генплану зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • геологічне середовище;
 • ґрунти;
 • клімат і мікроклімат;
 • повітряне середовище;
 • водне середовище;
 • флору та фауну;
 • соціальне середовище;
 • техногенне середовище.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки генерального плану територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення села Воєводівка транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень генерального плану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО генерального плану, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування або за відсутністю проєкту розвитку села.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися логічні і формалізовані методи прогнозування.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

 • щодо охорони атмосферного повітря;
 • охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
 • заходи щодо пожежної безпеки;
 • відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідно до санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
 • заходи пожежної безпеки відповідно до нормативних вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис імовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Воєводівка Сєвєродонецького району Луганської області» подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення заяви на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ВЦА до управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, E-mail: %20dp-zem-arhatsed-rada [dot] gov [dot] ua,%20egorovandreyatsed-rada [dot] gov [dot] ua"> dp-zem-arhatsed-rada [dot] gov [dot] ua, egorovandreyatsed-rada [dot] gov [dot] ua. Контактні телефони:  (06452) 4-21-99.

 

Керівник Сєвєродонецької міської

військово -цивільної адміністрації                                      Олександр СТРЮК

 


56