ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

14-12-2023

Замовник:

Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

Назва документа державного планування:

Програма соціально-економічного і культурного розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Програма соціально-економічного і культурного розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються основні пріоритети розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади. Метою Програми є поліпшення якості життя населення, максимально можливого зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли на території Сєвєродонецької міської територіальної громади. Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме: Законів України «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області», «Про правовий режим воєнного стану»; «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України: від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами); від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки»; від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2023 роки», Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки, затвердженої розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 30.12.2020 року №1309.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на період 2021-2027 роки, з визначенням території впливу, часових рамок і засобів впровадження, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації документу державного планування. Проект Програми охоплює такі види господарської діяльності: заходи, пов’язані з наслідками військової агресії Російської Федерації на території громади, відновлення житлово-комунального господарства, дорожньо-транспортної інфраструктури; надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, культури; соціальний захист та підтримка внутрішньо переміщених осіб. До Програми можуть бути включені проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: у ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки та ризики реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки на здоров’я населення. Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: у рамках проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається оцінка транскордонних наслідків для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки для здоров’я населення.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

 

У рамках стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми планується розгляд альтернатив з урахуванням ситуації, що склалася на території громади через широкомасштабну збройну агресією Російської Федерації проти України, ведення активних бойових дій та тимчасова окупація території громади. Під час здійснення СЕО будуть розглянуті, проаналізовані і обґрунтовані рішення, які будуть найбільш оптимальними щодо природних умов громади і орієнтованими на дотримання екологічних вимог. Зважаючи на комплексність завдань та заходів проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для економічного зростання громади, відновлення критичної інфраструктури; ефективного управління, орієнтованого на людину; безпеки, національної ідентичності та цілісного інформаційного простору, різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому проєкт Програми не затверджується. Процес прийняття рішення щодо вибору альтернативних варіантів буде представлений у Звіті про СЕО.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття. В ході виконання СЕО проєкту Програми передбачається розглядання заходів і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації документа державного планування.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України №430 від 02.05.2023р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки подаються до Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, а саме до управління економічного розвитку Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (e-mail: der_investatukr [dot] net).

Відповідальна особа: Сергій Карпеченко

Контактний телефон: 0506325394, 0504840018

Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (відповідно до частини 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.

 

Начальник Сєвєродонецької

міської військової адміністрації

Сєвєродонецького району

Луганської області                                                             Олександр СТРЮК